موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

شعر در مورد قهر

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 10 مرداد 1398 ساعت 00:30

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان شعر در مورد قهر را مطالعه خواهید کرد.

نتیجه جستجو برای "

درباره قهر

" - تعداد نتایج:

144

- نمایش صفحه

1

از

10

صفحه

قهر

شاعر فریدون مشیری

در آمد از در
بیگانه وار سنگین تلخ
نگاه منجمدش
به راستای افق مات در هوا می ماند
نگاه منجمدش را به من نمی تاباند
عزای عشق کهن را سیاه
پوشیده
رخش همان سمن شیر ماه نوشیده
نگاه منجمدش خالی از نوازش و نور
نگاه منجمدش کور
از غبار غرور
هزار صحرا از شهر آشنایی دور
نگاه منجمدش
همین نه بر رخم از آِتی دری نگشود
که پرس و جوی دو نا آشنا در آن گم بود
نگاه منجدش را نگاه می کردم
تنم ازین همه
سردی به خویش می پیچید
دلم ازین همه بیگانگی فروپاشید
نگاه منجمدش را نگاه ...

قهر

شاعر رویا زرین

قهر
نام دیگر مرگ است
قهر می کشد ما را
بی طناب و تیر و مجازات رسمی و قانون
یکی دو واژه تلخ و تمام

...

قهر

شاعر رضا بهالو هوره(ستاره چین)


یادمه
از روزی که دیدمت تو رویاهام
این دلم همش یاغم داشت یا بهونه
گفتی باورت ندارم
برا اینکه بودنی عاشقتم
از هیچی دریغ نکردم
همه دوستام که منو تنها گذاشتن
پیش مردم نادون وحقیر شدم

هرکی که منو می دید


یجور ازارم می د اد
یا می گفتن ساده ای بپاش می سوزی
یا می گفتن حقته باید بسوزی

حالا که تنها شدم همه از من دور شدن


تو دیگه چرا با من قهر می کنی
زندگی رو به دلم زهر می کنی
...

قهر

شاعر حبیب ا... نبی اللهی

رفتی و گفتی به من
همین جا تنها بمون
اشکمو مثه یه رود
کردی از چشام روون
دیگه دل نداره طاقت
که بی تو تنها بمونه
دل تنها هم غریبه
یه روزی می شه دیوونه
ای خدا رحمی بکن
اون بشه دیگه پشیمون
تا دوباره پا بذاره
روی فرش چشممون
بین مون صفا باشه
حرفهای خوبی ها باشه
دیگه حرف قهر نباشه
حرف دوستی ها باشه
...

معنای قهر

شاعر طبیعت

وقتی دوستی با دوستی قهر می کند یعنی دوستی در آن طرف شیشه دوستی به دوستش می گوید بمیر نه دوست اینجایی دوست خمسه اش آخر هر کسی به ازای یک دوست دنیوی یک دوست برزخی دارد و قهردر دوستی یعنی کشتن او و تو یک قاتل به حساب می آیی اما عشق در بزخ یعنی یک لشکر و با قطع آن یعنی دیگر تو جانی هستی پس سعی کن قاتل نباشی که جزایش مرگ و جانی جزایش را خدا می داند. ...

قهر نکن

شاعر ز. داودی (مارال)

مدتیه که دلت با دل من قهر کرده
قهرتو روستای دلتنگیمویه شهر کرده
هوای تازه وعشقی به سرم نیست دیگه
دلی داشتم بعد توکه اونم نیست دیگه
میخوام سهممو از عشقت بردارم
تو هوای سمی قهر ودوریت نزارم
دیگه میخوام با شقایق بمونم
با صدای بلبلهای باغچه بخونم
دیگه میخوام رسم عشقو بدونم
دیگه میخوام دیگه قهرو نبینم
توی اسمون ستاره باشمو توماه بشی
توگلها تو گل همیشه بهارمن بشی
نمیدونی دیگه طاقت ندارم؟
حرف کسیودیگه باور ندارم
نمیدونی بی توچیزی ندارم
...

قهر

شاعر ز. داودی (مارال)

ÙÙر

شاعر اÙÛرحسÛ٠تÙÚ©ÙÛ

ÙÙر کرد٠با شب اÙگارÛ

ÚØ±Ø§Ø Ø®Ùد ÙÙ ÙÙÛ Ø¯Ø§ÙÙ.

ÙÙر کرد٠با کتاب Ø Ø¨Ø§ ÙÙر

ÚراÛØ´ Ø±Ø§Ø ÙÙÛ Ø¯Ø§ÙÙ.

ÙÙر٠اÙگار با Ø®Ùد٠با شعر

ÙÙصر Ú©ÛØ³ØªØ ÙÙÛ Ø¯Ø§ÙÙ.

ساعت٠دÛگر ÙÙÛ Ø±Ùصد

Ø®Ùاب ÙاÙدÙØ ÙÙ ÙÙÛ Ø¯Ø§ÙÙ.

دÙÙ Ø Ø¯Ø³ØªÙ Ø ÙÙÛ Ùرزد

Úرا Ø¢Ø®Ø±Ø Ø¨Ø§Ùر Ú©Ù ÙÙÛ Ø¯Ø§ÙÙ.

Ù ÚÛØ²Û Ú¯Ù Ø´Ø¯Ù Ø§Ùگار

ÚÙ ÚÛز اÙا Ø ÙÙÛ Ø¯Ø§ÙÙ.


...

ÙÙر طبÛعت

شاعر ÙØ§Ø¯Û Ø¹Ûار

(((ÙÙÙر طبÛعت)))
عرÙسک آسÙا٠را دزدÛد٠اÛÙ
دÙØ§Û Ùزارع ب٠ÙÙØ·Ù Û Ø¬ÙØ´ ÙÛ Ø±Ø³Ø¯
حتÙÛ ØªÙاÙست٠اÛÙ
صبر خدا را Ú©Ù ÙÛ Ú¯ÙتÙد ت٠Ùدارد
ÙبرÛز Ú©ÙÛÙ
Ø¨Û Ø´Ú©
عÙت ÙÙر٠آسÙØ§Ù Ù Ø®Ø´Ú©Û Ø²ÙÛÙ ÙÙÛ٠است.
Ùر ÚÙدØعÙتش زÛاد Ùر٠ÙÙÛ Ú©Ùد
ÙÙ٠اÛ٠است Ú©Ù:
اÛ٠اتÙÙا٠اÙتادÙ
بعد از ÙÙÙ Û Ø§ÛÙÙا
گزÛدگا٠ÙÙÙØ§Ø¨Û Ø®Ùد را
...

ÙÙر ÙÛ Ú©ÙÙ !

شاعر حسا٠Ùر Ûاد

ÙÙÙر ÙÛ Ú©ÙÙ
Ø¢Ùگا٠ک٠Ø
Ø¢ÛÙÙ ÙÙ !
Ùر اب٠اشتبا٠ÙÛ Ø§Ùدازد
با تصÙÛر Ú©ÚÛ Ú©Ù Ø§Ø² ÙÙ
بر ÙÛ ÙÙاÛاÙد Ø¨Ù Ø§Ø¯Ø¹Ø§Û Ø±Ø§Ø³ØªÛ
Ù Ø¢Ø´ØªÛ Ø´Ø§Ûد
راÙ٠آخÙرÛ٠باشد
ÙÛا٠٠ÙÙ Ø Ø¢ÛÛÙÙ ØØ­ÙÛÙت ٠درغ!
راÙÙ ÙØ®Ùست ÙاصÙ٠است !!!
از Ù¾ÛراÙÙÙÙ
Ú©Ù (ÙÙÚ©Ù ÙÙرت Ú©Ø´Û) ÙÛز
عÙÙÙÙت بÙدÙØ´ را
دار٠ÙÛست !
اگر زباÙ٠تÙØ® است
ب٠د٠ÙÚ¯Ûر !!!
ت٠ÚÙ ÙÛداÙÛ Ø§Ø² Ø®ÙÙت٠Ø!
Ùزار شباÙ٠را تÙا٠باÙر٠ÙÛست !!!
پس ÙÙر ÙÛ Ú©ÙÙ !
ب٠گÙØ´Ù Ø§Û ÙÛ Ø®Ø²Ù
٠کاغذ Ù ÙÙ٠را ÙÛزØ
باخÙد ÙÙÛ Ø¨Ø±Ù

ب٠تارÛØ® Û°Û¸/Û°Û¸/Û±Û² ÙÛÙØ§Ø¯Û ...

ب٠آغاز ÙÙر خدا ÙÛ Ø±Ø³ÛÙ

شاعر ÙØ­Ûد Ù¾ÙÙÙاÙ__Ù.سبزÛÙÙ

Ùگ٠اÛ٠شب از Ø¨Û Ú©Ø³Û Ù¾Ø± شدÙ

ÙÚ¯Ù Ø¨Û Ú©Ø³Û Ø³ÙÙ Ùا بÙد ٠بس

ÙÚ¯Ù Ùحظ٠Ùا رÙÚ¯ حسرت شدÙ

Ù¾Ù Ù Ùا زدÛ٠از زÙÛ٠تا ÙÙس

شب Ø´ÛØ´Ù Ø§Û Ø±ÙÚ¯ غربت Ùداشت

غرÛØ¨Û Ø±Ù Ø¯Ø³ØªÙ Ù٠٠ت٠ÙÙشت

Ù Ú¯ÙÙرÙÙÙ Ø®ÙÙدا از بÙشت برÛÙ

Ú¯ÙÙÙ٠تÙÚ© تÙÚ© آدÙا ر٠سرشت

Ù٠٠ت٠خÙÙÙد٠آتÙÙØ´ دÙزخÛÙ

ÙÚ¯ÙرÙ٠بÙشت ٠جÙÙ٠کجاست

Ùا ÙÙستÙÛÙÙ Ú©Ù ÙÛرÙÙÛ Ø¢Ø¯ÙÛÙ

٠گرÙÙ Ø®Ùدا تا ÙÙÛش٠خداست

ÙÛگ٠سÛب Ø­ÙÙا بÙشت ٠گرÙت

Ú©Ù Ùا ...

ÙÙر را از خ٠ابرÙت دگر ÙÛØ®ÙاÙÙ!

شاعر ÙÙÙا(ساغر)

ÚØ´Ù Ùا را باز ÙÛ Ø¨Ùد٠٠ت٠ÙÛ Ø¢ÛÛ
اشک Ùا را باز ÙÛرÛز٠٠ت٠ÙÛ Ø¨ÛÙÛ
رح٠بر اشک ٠غÙÙ ÙÛست ÙÙ ÙÛداÙÙ
ÙÙر را از خ٠ابرÙت دگر ÙÛØ®ÙاÙÙ
ت٠دگر Ø®Ø³ØªÙ Ø´Ø¯Û Ø§Ø² د٠Ù٠از ÙاÙدÙ
Ù٠دگر خست٠شد٠از غ٠خÙد از Ø®ÙاÙدÙ
ت٠ÙÙÛ٠جاÛÛ Ù Ù٠در Ù¾Û ØªÙ Ø³Ø±Ú¯Ø±Ø¯Ø§Ù
ت٠در اÛÙ ÙÙØ¨Û Ù Ù٠در Ø¹Ø¬Ø¨Û Ø¨Û Ù¾Ø§ÛاÙ
ت٠در اÛÙجاÛÛ Ù Ø®Ùد از بÙØ¯Ù Ø¨Û Ø®Ø¨Ø±Û
ت٠در اÛÙ Ø´ÙØ±Û Ù Ø¨Ø± عش٠٠دÙ٠رÙگذرÛ
کاش ÙÛشد ک٠در اÛÙ Ø¨Û Ø®Ø¨Ø±Û Ø¨Ø§Ø¯ Ø´ÙÙ
در Ù¾Û Ø¯Ûد٠ت٠آÛ٠٠د٠شاد Ø´ÙÙ
کاش ÙÛشد Ú©Ù ÙÙØ· ÙاصÙÙا٠خاک Ø´Ùد
بÛÙÙا٠...

ÙÙر ÙاÙ

شاعر ÙØ­Ùد ÙÛÚ©Ø®ÙاÙÛ

باز اÙشب Ùا٠Ù٠دÙØ®ÙØ±Û Ø¯Ø§Ø±Ø¯ زÙÙ
Ùص٠از ÙÙر ٠جداÛÛ Ùا زÙ٠دارد ب٠ÙÙ
باز اÙشب براÛ٠اخ٠خÙد را ساز کرد
با دÙ٠با ÙÙر Ù Ú©Û٠رÙÛ Ø¯Ú¯Ø± دÙساز کرد
...

ÙÙر ÙÚ©Ù

شاعر Ùدا(Ø´ÙÛÙ)

خطÙØ· خش٠صÙرتت ک٠اخ٠ÙÛâÚ©ÙÛ Ø¨Ù ÙÙ
٠دستâÙØ§Û Ø³Ø±Ú©Ø´Øª - ٠داد ÙÛâزÙÙØ ÙزÙ

ت٠تازÛاÙÙ ÙÛ Ø²ÙÛ Ø¨Ù ÙÙ Ú©Ù Ùات برد٠اÙ


ب٠Ù٠ک٠عاشÙاÙ٠را ب٠زÙØ¯Ú¯Û Ø³Ù¾Ø±Ø¯Ù Ø§Ù

بÙاÙÙ ÙÛ ØªØ±Ø§Ø´Û Ù Ùرا غذاب ÙÛ Ø¯ÙÛ


ب٠رÙØ­ Ø¨Û Ùرار Ù٠ت٠اضطراب ÙÛ Ø¯ÙÛ

Ùرا خراب ÙÛ Ú©ÙÛ ÙÙÛ Ú©Ù ÙÛ Ù¾Ø±Ø³ØªÙت


ÙÙÛ Ú©Ù Ø§Ø² درÙÙ Úا٠ب٠اÙج Ùا٠بردÙت

ب٠دستÙØ§Û Ø¹Ø§ØµÛ Ø§Øª ب٠ÙÙر بÙس٠ÙÛâزÙÙ


ب٠خÙد اجاز٠ÙÛ Ø¯ÙÙ Û٠خاطر ت٠بشکÙÙ

Ø¨Ø±Ø§Û Ø²Ø®Ù ÙØ§Û ÙÙ ÙØ·Û٠دست ت٠شÙاست


ÙØ´ÙÚ¯ Ø®Ùد٠ÙØ§Û ØªÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø²Ø®Ù ØªÙ Ø´Ùاست

ت٠آÙتاب ز ...

ÙÙر

شاعر ÚÛÙا ÙرادÛ

ÙÙر از Ø¢Ùجا آغاز شد :
ت٠خÙØ§Ø³ØªÛ Ø¹Ø´Ùت را با کس دÛÚ¯Ø±Û ÙسÙت Ú©ÙÙ
ÙتÙاÙستÙ
سÙÙت را پس دادÙ
حاÙا Ø¨Û Ø¹Ø´Ù Ùشست٠ا٠در ÚÙÙ Ø·ÙÙاÙÛ ÙÙر تÙ
...

صÙحات اداÙÙ ÙتاÛج:

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر