موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی
آموزش امنیت اینستاگرام

تقدیم به دایی عزیزم

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 01 بهمن 1399 ساعت 10:44

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان تقدیم به دایی عزیزم را مطالعه خواهید کرد.

نتیجه جستجو برای "

آموزش امنیت اینستاگرام
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

تقدیم به دایی ام

" - تعداد نتایج:

132

- نمایش صفحه

1

از

9

صفحه

جان دایی صحبت از رفتن نکن(تقدیم به دایی خلیل)

شاعر علی گنجی

جان دایی صحبت از رفتن نکن
صحبت از در غمگین نشستن هم نکن
صحبت از درماندگی ، دلخستگی
بی امید و میل ماندن هم نکن
کارمان سخت است و طاقت بردنی
صحبت ازآسان و راحت هم نکن
راهمان طولانی و پر پیچ و خم
صحبت از در جای ماندن هم نکن
راه تو آزادی است و معرفت
خواهشا توهین به ادیان هم نکن
چونکه می روید از خاک وطن لاله هنوز
صحبت از گلهای دیگر هم نکن
گرچه فصل ما زمستان است هنوز
صحبت از غیر بهاران هم نکن ...

یاد تو

شاعر سید محمد علی نعیمی

یاد تو
بوی چپرهای باران خورده می دهد

عطر ساده شمعدانی


در حاشیه ی پیر حیاط مادربزرگ

یاد تو


حس شاخه ایست که آبستن بهارشده

تمام لحظه های من


ساقدوش طراوت باران می شوند
وقتی که تو را تکرار می کنم

" تقدیم به دایی عزیزم ، روحش شاد " ...

دوشعر:«امشب مهربان تولدم بود» و«شاعرکه باشی»

شاعر حدیثه ناطقی

«امشب مهربان تولدم بود»

امشب مهربان تولدم بود،بازنیامدی


ازغصه نیامدنت پرشدم،بازنیامدی
چشمم به دربودوگوشم درانتظار زنگ
باتعمل شمع آخررافوت کردم،باز نیامدی
*************
حرف ازگلایه هاگذشته مهربان من
ازکی چنین نامهربان شدی،مهربان من
بی حضورت عروس هیچ کس نخواهم شد
خودت گفته بودی ساق دوشم میشوی،مهربان من
*************
گفتی چشم هایت راببندتاصدبشمر، یادت هست
من چشم هایم راصادقانه بستم،یادت هست
ازکی درمظلومیت بازی کودکانه ام گم ...

یاد تو

شاعر شیلاصمیمی


"برای ماندنش
دعا خواندم،
او که رفت،
سالهاست
بعد از رفتنش دست به دعا مانده ام."

((تقدیم به داییِ از دست رفته ام به مناسبت رو تولدش)) ...

شمع مزار (شعری از دایی عزیزم سید احمد پزشک نژاد)

شاعر مسعود حاتمی

امشب ای پروانه بر شمع مزارم گریه کن
بس کن امشب خنده را بر حال زارم گریه کن

بسکه خندیدی به من شمع وجودم سوختی


از برای ناله های بی قرارم گریه کن

اشکها پنهان مکن خونابه کن از دل برون


گریه کن پروانه بهر شام تارم گریه کن

گر چه خود را سوختم اما پشیمانم کنون


بار دیگر بر گذشته انتظارم گریه کن

سوختی پروانه خود را همچو من اما چه سود


گریه تسکینت دهد بنشین کنارم گریه کن

خنده ی تلخی به لب دارم نشان از داغ عشق


بر من دیوانه و حال نزارم گریه کن

تÙدÛ٠ب٠دÙستÙ

شاعر سحر (Ù)

تÙدÛ٠ب٠دÙست عزÛزÙ

دÙØ³ØªÛ Ú©Ù Ø­Ø³ بÙدÙØ´ در ÙÙ

دÙØ³ØªÛ Ø¨Ø²Ø±Ú¯Û Ø±Ø§ اÛجاد کرد

ب٠ت٠ک٠دÙت ب٠عظÙت اسÙاÙÙاست

Ø¨Ù Ù¾Ø§Ú©Û Ø¯Ø±ÛاÙاست Ù Ø´ÙاÙÛت گ٠رز

ب٠ت٠ک٠عطر ÙجÙدت از گ٠اÙاÙÛاست

ب٠ت٠شÙرزاد Ùص٠گÙÛ Ø¹Ø´Ù

ب٠ت٠Ù٠تابا٠راز دار عاشÙ

ب٠تÙÚÙ٠صÙابت Ø®ÙرشÛد Ù ÚÙÙ ÙÙر ÙاÙ

ب٠ت٠ک٠دÙت ÚÙ٠ابر بÙار ÙÛگرÛد ÙÚÙ٠غرÙب پاÛÛز دÙÚ¯Ûر

ب٠ت٠ک٠از غ٠Ùادر ÙÛ ÙاÙÛ Ùازعش٠درÙÙ

ب٠ت٠ک٠ÙÛØ¯Ø±Ø®Ø´Û ÙÚ©Ø³Û ÙÙر ت٠را ÙÙÛبÛÙد

تÙتÙÙا ÙÛØ³ØªÛ ØºÙÚ¯ÛÙ Ùباش خدا با ت٠...

تÙدÛ٠ب٠تÙ

شاعر Û٠عاشÙ

تÙدÛ٠ب٠ت٠ÙازÙÛÙÙ
ÛÚ©Û ÛکدÙÙÙ ÙÙربÙÙÙ
تÙدÛ٠ب٠ت٠عطر Ú¯Ù Ûاس
Ø´Ø§Ø¯Ø§Ø¨Û Ø´Ú©ÙÙ Ú¯ÛÙاس
تÙدÛ٠ب٠ت٠عزÛزترÛÙ
ÙرشتÙØ¡ رÙÛ Ø²ÙÛÙ
تÙدÛ٠ب٠ت٠ÙÙزبÙÙÙ
اÙÙا٠ÙÙربÙÙÙ
تÙدÛ٠ب٠ت٠ب٠Ûادگار
از اÙÙ Ú©Ù Ø¨Û ØªÙ Ùداشت Ùرار
گذاشتÛØ´ تÙÛ Ø§Ùتظار ...

ب٠کجا/تÙدÛ٠ب٠عزÛزاÙ٠در شعر٠ادب

شاعر ÙÙØ§Ø¯Û Ø®Ø³Ø±ÙÛ Ù¾Ùر

ب٠کجا/تÙدÛ٠ب٠عزÛزاÙ٠در شعر٠ادب

اÙÚ¯Ø§Ø±Û Ø¯Ø± اÛÙ ÙاÙب ÙÙÛ Ú¯ÙجÛد.Ùا٠شÙا را ÚÙ ÙÛ Ø´Ùد Ú©Ù ÚÙÛÙ

پرÙاز ÙÛ Ø®ÙاÙÛد.

Ø¨Ù Ø±Ø§Ø³ØªÛ Ø§Ø² Ø®ÙرشÛد ÙÙÛ ÙراسÛد.

Ú©Ù Ø·Ùب Ú©Ùکشا٠ÙÛ Ú©ÙÛد.

Ùگر رÙد زÛبا ÙÛست

Ùگر درÛا کاÙÛ ÙÛست

Ú©Ù ÚÙÛ٠شتابا٠ب٠اÙÛاÙÙس پر ÙÛ Ú¯Ø´Ø§ÛÛد.

/////

با درÙØ¯Û Ø¢ØºØ§Ø² شد

Ùبا بدرÙد

Ø¬Ø§Ø±Û Ø´Ø¯

ت٠گÙÛÛ Ø§Û٠حکاÛت

اÙدک اÙدک

رÙد شد.

...

Û²Û¶Ûµ-تÙدÛÙ ...

شاعر اÙÛد صباغ ÙÙ

... آ٠از ÙÙا٠رÙØ²Û Ú©Ù
تÙا٠دÙ٠را تÙدÛÙ ÚØ´ÙاÙت Ú©ÙÙ
٠ت٠اÛستاد٠باشÛ
Ø¨Û Ú©Ù Ú©ÙاÙÛ Ø¨Ú¯ÙÛÛ
Ù Ùدا Ú©ÙÛ
تÙا٠ÚØ´ÙاÙ٠را
ب٠باد سÛا٠... ...

تÙدÛ٠ب٠تÙÙاÛÛت

شاعر Ùگار داستا٠پÙر

تÙدÛ٠ب٠تÙÙاÛÛت

باراÙÛ Ø§Øª Ø´Ø¯Ù Ø§Ù Ø Ø¯Ø± تÙÙاÛÛ Ø³Ø±ÙدÙÙ Ø®ÙÛØ´


باراÙÛ Ø§Øª Ø´Ø¯Ù Ø§Ù Ø Ø´Ø§Ûد تا اÙتÙØ§Û Ø¸ÙÙت شب
Ùباز آسÙا٠باراÙÛست
درÙغ ÙÙÛ Ú¯ÙÛÙ Ø ÙÙب٠درÙغ بÙد ÙÛست
ØªÙ Ø Ùحظ٠Ùحظ٠ÙØ§Û Ø³Ø¨Ø²Øª Ø ÙÙÛش٠سرشار بÙد٠است
ÚÚ¯ÙÙ٠خزا٠شدÛ
Ø´Ú©ÙÙ ÙگاÙت Ø Ø¹Ø·Ø± آراÙØ´ را ÙدÛÙ ÙÛ Ø¯Ø§Ø¯
ÙÙÛØ´Ù...
Ú٠شد ک٠اÛÙÚ© ÙÙ...
باÛد بÛاÛÙ... ٠دستÙاÛت را
پرÙاز بدÙÙ
اگر ÙبÙد غرÙب ÙبÙ٠عشÙ
رسÛØ¯Ù Ø ÙعÙÛ Ùداشت
بدÙÙ ÙاصÙÙ Ø Ø¹Ø´Ù Ø¨Û Ø±ÙÚ¯ است
حاÙا ت٠بگ٠Ùرشت٠٠شÙرعشÙ
Ø¢Ûا ت٠ÙÛز باراÙÛÙ ÙÛ Ø´Ù ...

Ùادر...(تÙدÛ٠ب٠جاÙع٠زÙاÙ)

شاعر ÙØ­Ùد ÙظرÛا٠پÙر

تÙدÛ٠ب٠ÙÙزاد Ø¯Ø®ØªØ±Û Ú©Ù ÙÙÛÙÚ© در Ú¯ÛØªÛ Úش٠ب٠جÙا٠ÙÛ Ú¯Ø´Ø§Ûد ٠تÙدÛÙ
ب٠ÙÙÙ Û Ø²Ùا٠عاÙÙ Ø®Ùا٠Ùادر باشÙد Ûا ÙÙ. Ù ÙادرخÙبÙ...Ù Ø®ÙاÙرا٠ÙÙرباÙÙ...

Ùادر...(تÙدÛ٠ب٠جاÙع٠زÙاÙ)

Ùب٠ÙÛÙاد ÙسÛØ­


Ùب٠تر Ø¢Ø±Û Ùب٠تر...
Ùب٠ÙÛÙاد زÙÛÙ
.
ÛÚ©Û Ø¨Ùد ÛÚ©Û ÙبÙد
غÛر از Ø®Ø¯Ø§Û ÙÙربÙÙ
Ú©Ù Ù٠زÙÛ٠بÙد Ù Ù٠زÙÙÙ
ÙÛÚ Ú©Ø³ Ù ÙÛÚÛ ÙبÙد
خدا بÙد ٠خدا بÙد
.
خدا ب٠اÙØªØ¶Ø§Û Ø±Ø­Ùت
دست بزد ب٠خÙÙت
٠آÙرÛد ٠اÙرÛد...
Ùرشت٠Ùا ÛÚ©Û ÛÚ©Û
ÛÚ©Û Ø¯Ø±Ø´Øª ٠تپÙÛ
ÛÚ©Û ÙØ´ÙÚ¯ Ù ÙاÙاÙÛ
٠دÛÚ¯Ø±Û Ù Ø¯ÛگرÛ...
...

تÙدÛ٠تÙ...

شاعر عÙÛرضا ÙکرÛ(اشک...)

تÙدÛ٠ت٠باد
Ùر Ú٠دار٠ÙÙ٠را Ø®ÙاÙ٠داد
جاÙ٠ب٠ÙداÛت
ÙرÚ٠جاÙÙ ÙÙ٠را Ø®ÙاÙ٠داد
در عش٠ت٠ÚÛست
Ø¢Ù ÚÙ Ùحتاج ب٠آ٠خÙاÙ٠شد
جز ت٠ÙÙ ÙÛÚ ÙØ®ÙاÙÙ
Ùر ÚÙ Ø®ÙاÙÛ ØªÙØ ÙÙا٠خÙاÙ٠شد
...

تÙدÛ٠ب٠ÛÚ© شاعر

شاعر اÙÙاز-بÙجت آذرÛ

Ø§Û ØºÙÚÙ Û Ø´Ú©Ùت٠ب٠باÙÛ٠سرد ÙÙ
بشÙÙ ØµØ¯Ø§Û ÙÙب پر ازخاک ٠گرد ÙÙ
اÛÙجا ÙØ¯Ø§Û Úش٠سÛا٠ت٠ÙÛ Ø´ÙÙ
با Ùر Ùظار٠تابش Ùا٠ت٠ÙÛ Ø´ÙÙ
ت٠Ùسعت بÙØ§Ø±Û Ù Ø¯Ø±Ûا ب٠گرد تÙ
ÙÙ Ø°Ø±Ù Ø§Û Ø² آب٠٠ÙعشÙÙ Ùرد تÙ
آ٠ساÙÙا Ú©Ù Ø³Ø§Ø¯Ú¯Û Ø§Ù Ø±Ø§ ستÙد٠اÛ
ÙÙب ضعÛÙ ÙÚ©ÙÚÚ© Ù٠را ربÙد٠اÛ
Ùر د٠ب٠اÛ٠زÙا٠ÙÙ٠احساس Ù٠تÙÛÛ
شعر ٠شعار٠باغ پر از Ûاس Ù٠تÙÛÛ
با شعرÙØ§Û Ùابت اگر Ùست ÙÛ Ø´ÙÙ
از دÙØ±Û Ø§Øª رÙاÙ٠ب٠بست ÙÛ Ø´ÙÙ
برکرد Ùث٠خاطر٠Ùا ÙاÙدÙÛ Ø´ÙÛÙ
تا Ù¾Ø§Û Ø¹Ø´Ù Ù Ø­Ø§Ø¯Ø«Ù Ø¬Ø§Ù Ø¯Ø§Ø¯ÙÛ Ø´ÙÛÙ ...

Û°Û°Ûµ. بگ٠ک٠برگردد (تÙدÛ٠ب٠ÙسÛ٠عزÛز)

شاعر ابراÙÛÙ.Ú©.ص (ÙÙÙÙس)

دÙبار٠حÙجر٠از غ٠گرÙت٠بغض حجÛÙ
Ú©Ùار Ù¾Ùجر٠- ÙÙÙار٠دÙØ®Ùش٠ب٠ÙسÛÙ

تراÙÙ ÙØ§Û ÙسÛÙÙ! بر٠ب٠باغ غزÙ


ب٠ا٠بگ٠ک٠بÛاÛد ک٠عاشÙاÙÙ Ø´ÙÛÙ

ب٠جا٠ÙاÙÛÙ ÙاÙا٠بگ٠ک٠برگردد


ب٠ح٠خاطر٠ÙاÛÛ Ú©Ù Ú¯Ø´ØªÙ Ø§Ø¨Ø± عÙÛÙ

بگ٠ستار٠براÛØ´ بÙاÙÙ ÙÛ Ú¯Ûرد


بگ٠شبÛÙ Ù٠اÛÙجا گرÙت٠Ùا٠ÙدÛÙ

تراÙÙ ÙØ§Û ÙسÛÙÙ! بر٠ب٠پÛØ´ خدا


دÙ٠گرÙت٠خدا! Ø§Û Ø®Ø¯Ø§! Ø®Ø¯Ø§Û Ø±Ø­ÛÙ

-----------------------------------------------------------


ÛÚ©Ø´Ùب٠â 19 اسÙÙد 1386 â ساعت 8 صبح

تÙدÛ٠ب٠ÙسÛ٠عزÛز ب٠اÙÛد اÛÙک٠برگرد٠...

تÙدÛ٠ب٠دÙست

شاعر بÙÙ٠کاظÙÛ (ب.باراÙ)

از احساس تÙ
Ùطر٠ÙØ§Û ÙرÙارÛد زاد٠ÙÛ Ø´ÙدØ
ک٠گرد٠آÙÛز ÙÛÚ Ø³ÛÙÙ Ø§Û ÙÛست.
ÙگرÙÙ
ک٠تÙا٠شا٠را
درÚØ´Ù Ø®ÙÛØ´ Ø¬Ø§Û ÙÛ Ø¯ÙÙ.

بÙار ÙÙتادÙسÙ


بÙÙ٠کاظÙÛ (ب باراÙ)

تÙدÛ٠ب٠ÙÙÙ Û Ø¯ÙستاÙ


عÛد بر ÙÙÙ Û Ø´Ùا Ùبارک ...

صÙحات اداÙÙ ÙتاÛج:

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


برچسب ها : تقدیم دایی عزیزم


سایر منابع و مطالب مرتبط با تقدیم به دایی عزیزم [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
arga-mag.com .
متن زیبا برای دایی در مناسبت های مختلف - آرگا

Jul 28, 2020 — در سالروز تولدتان، بهترین‌ها را برای شما دایی عزیزم، از درگاه خداوند بزرگ خواستارم. ******* ... هیچ جمله‌ای نیست که بتوانم حس شوقی که به خاطر امروز دارم را با آن بیان کنم ... آغاز دوباره زیستنت را با تقدیم یک سبد گل تبریک می‌گویم ادامه...


tabrikadeh.com .
جمله های کوتاه تبریک تولد به دایی + عکس نوشته - تبریکده

تمام گل های زمین تقدیم به عزیزترین دایی دنیا. که وجودش سراسر عشق ومهربانی است. میلادت مبارک دایی عزیزم. ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗. دایی جان شما برای من همیشه ... ادامه...


shereno.com .
شعر نو تقدیم به دایی ام

در حاشیه ی پیر حیاط مادربزرگ یاد تو حس شاخه ایست که آبستن بهارشده تمام لحظه های من ساقدوش طراوت باران می شوند وقتی که تو را تکرار می کنم " تقدیم به دایی عزیزم ... ادامه...


www.aparat.com .
دایی/تقدیم به پنج دایی عزیزم با عشق - آپارات

عشق و محبت رو با داییام شناختم.این ویدیو بمونه یادگاری تا ابد. ادامه...


www.aparat.com .
تقدیم به همه ی دایی های عزیز - آپارات

تقدیم به همه ی دایی های عزیز. 11,470. عقیل 8 دنبال‌ کننده. 11,470 بازدید. 322. دانلود ویدیو. با کیفیت 144p · با کیفیت 240p · با کیفیت 360p. ادامه...


www.aparat.com .
باعشق تقدیم به تمام دایی های دنیا - آپارات

دایی خوب یک پشتیبان عالی در زندگی است پس قدر دایی هایمان را تا وقتی هستند بدانیم. ادامه...


www.aparat.com .
تقدیم به دایی جون - آپارات

دایی عشق است. ادامه...


www.aparat.com .
آهنگ مخصوص دایی تقدیم به همه دایی ها - آپارات

آهنگ مخصوص دایی تقدیم به همه دایی ها. ادامه...


136671.blogfa.com .
تقدیم به دایی جون عزیزم. - خلوت عشق - Blogfa

دایی جونم هیچ کلمه ای وجمله ای نتونستم پیداکنم که احساسمو بهت بگم خودت میدونی چقدر برام عزیزی . ادامه...


bus-from-hell.blogfa.com .
شعر يه نفر تقديم به دايي عزيزم - مــ ســ ا فــ ر - Blogfa

با همه بی تابی ام با همه دل تنگی ام با همه آشفتگی باز به دنبال تو ام رفتی از دیده ام گم نـَشوی در خاطرم غم را نکوهش نکنم در پی دایی ام نبودنت، جای خالی ات، ادامه...


www.fozolak.blogfa.com .
تقدیم به دایی عزیزم - هنوزم بیادتم - blogfa

تقدیم به دایی عزیزم. سيل اشك آيد زمژگان ابر غم دارد دلم آمدآيامي كه يك دنيا الم دارددلم هرچه ريزم آب بر دل شعله ورترمي شود مات وحيرانم نمي دانم چه كم دارد دلم. ادامه...


namnamak.com .
تبریک روز مرد به دایی و عمو + اس ام اس و عکس نوشته - نم نمک

اس ام اس تبریک روز مرد به دایی و عمو جونم روزت مبارک و دایی عزیزم روزت مبارک و اس ... دایی جانم. صد ها شاخه گل مریم. تقدیم شـما باشد. کـه برای مـن در جهان بهترین هستی. ادامه...


chishi.ir .
متن و کپشن کوتاه صمیمی و عاشقانه تبریک تولد دختر دایی

احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست. گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی. کز فرّ و شرف، آبروی جمله‌ی گلهاست… دختر دایی عزیزم تولدت مبارک ... ادامه...


royayekhis1.blogfa.com .
تقدیم به دایی عزیزم - رویای خیس - Blogfa

تقدیم به دایی عزیزم. وصالت مبارک ...سالگرد آسمانی شدنت مبارک! بسیار دلتنگت شده ام وگاهی می خواهم تنها تنها یک لحظه کنارم باشی اما.... دلم تنگ است ... ای کاش بودی ... ادامه...


jadvalyab.ir .
اس ام اس تبریک تولد دایی از طرف خواهر زاده + عکس نوشته های ...

Jul 11, 2020 — امیدوارم به تمام آرزو‌های خوبت برسی با تقدیم احترام، خواهرزاده‌ات: (نام خواهرزاده‌ یا خواهرزاده‌ها را بنویسید). ∗♢∗♢∗♢∗♢∗. دایی عزیزم در روز میلادت ... ادامه...


setare.com .
۱۵ متن تبریک تولد دایی با سبک‌هایی متنوع و بی نظیر | ستاره

Nov 7, 2019 — امیدوارم به تمام آرزو‌های خوبت برسی با تقدیم احترام، خواهرزاده‌ات: (نام خواهرزاده‌ یا خواهرزاده‌ها را بنویسید). ∗♢∗♢∗♢∗♢∗. دایی عزیزم در روز میلادت ... ادامه...


www.bargezeyton.blogfa.com .
تقدیم به دایی عزیزم - لحظه های من و تو - blogfa

Dec 22, 2012 — دایی جونم سلام ، توی پست قبلی نوشتم که شب یلدا همه خونتون بودیم خیلی دلتنگت شدم ، اتفاقا همه بیادت بودیم ، این روزها وجودت خیلی احساس میشه . ادامه...


razeebozorg.blogfa.com .
تقدیم به روح دایی عزیزم - اوستای نگاه - Blogfa

تقدیم به روح دایی عزیزم. بوی سدر وکافور را حس کردم. وقتی صورتت را برای آخرین بار بوسیدم. چقدر راحت دیدار تا قیامت. چشمانت را بسته بودی. پوست کنده شده روی ... ادامه...


roozaneh.net .
متن و جملات زیبای تبریک تولد دختر دایی عزیز - روزانه

متن و جملات زیبای تبریک تولد دختر دایی عزیز. گل‌های‌ بهشت سایبانت. یک دسته ستاره ارمغانت. یک باغ پر از گل‌های‌ نرگس. تقدیم به قلب مهربانت. دختر دایی عزیزم ... ادامه...


iraneahooraee.blogfa.com .
تقدیم به دایی عزیزم... - از امروز تا فردا - Blogfa

تقدیم به دایی عزیزم... خیلی ها میگن دوری و دوستی ، ولی من میگم: سخته زنده بودن وقتی دوری و نیستی. + نوشته شده در یکشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۰ ساعت 9:0 توسط ... ادامه...


divaneshgh.rozblog.com .
تقدیم به دایی عزیزم - divaneshgh

تقدیم به دایی عزیزم**== تو را از بین صدها گل جدا کردم تو سینه جشن عشقت رو به پا کردم برای نقطه ی پایان تنهایمتو تنها اسمی بودی که صدا کردمعشق من ...عشق من . ادامه...


sakhamusic.ir .
دانلود آهنگ جدید علیرضا بهمنی به نام دایی جون

دانلود آهنگ دایی جون با دو کیفیت 128 و 320 به همراه پخش آنلاین. متن آهنگ ... ببین عزیزم به تو هیچ ربطی نداره پس دخالت نکن میدونی آخرین بار باشه این حرف میزنی. ادامه...


hosseinasgarian.blogfa.com .
شعر: یار....شاعر : حسین عسگریان......تقدیم به دایی عزیزم سعید ...

قدم گَه به گَهِ دیدن روی تو ، به دیدار. که نشاید که به گهواره ی من روی تو بیدار. رَه آن کَس که پی دم به دم نوش مِی آید. نیست آن رَه که پی دم به دم راهِ تو آید. پر زدم تا که پی پر ... ادامه...


www.coca.ir .
متن تبریک تولد دایی | عکس نوشته دایی جان تولدت مبارک برای ...

سپاس خدا را به خاطر وجود عزیزی چون شما دایی جان روزهای پر برکت و ... تبریک تولد خواهرزاده به دایی. دایی عزیز امیدوارم سال های عمرتان تکرار موفقیت و امیدواری باشد ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر