موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

پرسشنامه تیپ های شخصیتی a b c d

پرسشنامه تیپ های شخصیتی a b c d

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 29 آبان 1400 ساعت 09:34

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان پرسشنامه تیپ های شخصیتی a b c d را مطالعه خواهید کرد.

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی

banner-graphic-design2-small.jpg

پرسشنامه تیپ شخصیتی

چکیده:

نوع شخصیت یکی از عوامل مؤثر در نوع رفتار افراد می باشد و رضایت شغلی افراد یک عامل اصلی است که در اثر بخشی و کارایی سازمان نقش مهمی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیتی با رضایت شغلی دبیران می باشد. بدین منظور کلیه دبیران مرد مدارس متوسطه دولتی شهر کاشمر که تعداد آنها ۱۰۰ نفر بوده و از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سنجش تیپ A و B و رضایت شغلی استفاده شده است. و به منظور تحلیل داده هال در سوال های اصلی و فرعی ذیل :

الف) سؤال اصلی : آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت شغلی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ ب) سؤالات فرعی: ۱) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت از نوع کار دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ ۲) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت ازسرپرست دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ ۳) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت از همکاران دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ ۴) آیا بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت از ترفیع دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ ۵) آیا بین تیپ شخصیتی A نمره و رضایت از حقوق دبیران رابطه معنی داری وجود دارد؟ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با اطمینان ۹۹۹/. نشان داد که بین نمره تیپ شخصیتی A و رضایت شغلی دبیران و دیگر مؤلفه های رضایت شغلی رابطه معنی دار معکوسی وجود دارد. یعنی سؤالات این پژوهش مورد تایید قرار گرفت

alert.png

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر