نمونه قرارداد شراکت بین دو نفر word

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 19 دی 1400 ساعت 18:10

به نام خدا

قرارداد مشارکت کاری   

شماره:

تاریخ:

این قرارداد فی مابین آقای /خانم     ……………….فرزند   ……………….صادره از   ……………….متولد……………….به شماره ملی……………….

ساکن: ………………. ………………. ……………….  که در این قرارداد به اختصار(طرف اول)نامیده می شود از یک طرف وآقای /خانم ………………. فرزند ……………….  صادره……………….متولد……………….به شماره ملی ……………….ساکن: ……………….  که در این قرارداد به اختصار (طرف دوم)نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده وطرفین متعهد وملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد می باشند.

ماده۱-موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی طرف اول شامل……………….وطرف دوم شامل……………….

جهت امور: ۱-بازرگانی   ۲-واردات وصادارت ۳-صنعتی وتولیدی ۴-خدماتی به این شرح :

ماده۲-مرکز اصلی این مشارکت مدنی به اقامتگاه قانونی ودر ………………. می باشد.

ماده۳-مدت این مشارکت مدنی از تاریخ………………. به مدت ………………. سال شمسی بین طرفین لازم الاجراست وتمدید قرارداد با موافقت کتبی طرفین امکان پذیر خواهد بود.

ماده۴-سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………….ریال است که ……………….درصد آن متعلق به طرف اول و ……………….درصد آن متعلق به طرف دوم است.

ماده۵-مدیر داخلی این مشارکت مدنی طرف………………. بالمباشره می باشد که اعمال مدیریت عاملی اعم از مدیریت یا اشتغال وغیره با حقوق ودستمزد به مبلغ ……………….ریال در ماه از طرف ……………….  می باشد.

ماده۶-وضعیت مالکیت عرصه واعیان مرکز اصلی مشارکت مدنی :

یک………………. واقع در……………….   که به رویت طرفین رسیده واز کم و کیف آن آگاه هستند که وضعیت آن به این شرح است:

و اعم است ازساختمان و ………………. همچنین متعلقات مربوطه :شامل آب به شماره شناسنائی ………………. وبرق به شماره کنتور ………………. تلفن به شماره خط ……………….وگاز به شماره پرونده ………………. وابزار ولوازم موجودشامل : ……………….  که در اختیار وتصرف طرف………………. این مشارکت مدنی بمدت فوق قرار داده می شود و بدون پرداخت ودریافت هیچ وجه یا مالی تحت عناوین :حق کسب و پیشه یا تجارت وسرقفلی یا صنفی در اختیار طرف مقابل قرارگرفته وبهیچ وجه حق هیچگونه واگذاری تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل:نمایندگی ووکالت وصلح حقوق ؛اجاره وغیره را مشاعاً ومفروزاً جزئاً یا کلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی اقربای نسبی وسببی خویش به هیچ صورت وبه هیچ نحوه از انحاء ندارد.

ماده۷-نحوه اجرای موضوع این قرارداد مشارکت عبارت است از:

ماده۸-وظایف طرف ……………….(اداره کننده) عبارت است از:

۱-اقدام وحضور مستمرودائم جهت اجرای این مشارکت مدنی در مدت مرقوم ومدیریت ومسئولیت انجام امور اداری وتولیدی ومعاملاتی مرتبط با این قراردادوبررسی نیاز بازار کاری وبالا بردن میزان سود آوری وبارعایت مصلحت کامل شرکا وبدینوسیله در صورتی که درانجام امور مربوط قصور یا تقصیری غیر عرفی وخارج از موازین مرتکب شود که به هر صورت تعدی یا تفریط محسوب شود وهمچنین متعهد می گردد کلیه فعالیت را در چارچوب موازین ومقررات بازرگانی ومرتبط با آن مطابق قوانین کشور انجام دهد والا مسئول جبران خسارت خواهد بود.

۲-در صورت توافق حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین افتتاح خواهد شد وتمامی عملیات ریالی این مشارکت در حساب مذکور تمرکز خواهد یافت و در اینصورت دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسب جاری مشترک موضوع بند ۲ ماده۸                            طرفین قرارداد می باشند که حق برداشت بصورت (متفقاً ومنفرداً)                       را خواهند داشت.

۳- تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد بهای خرید سایر هزینه های جنبی .

۴- تادیه مالیات وعوارض وبیمه وآب و برق وتلفن و…

۵- حفاظت ونگهداری از تمامی اموال وآنچه تحت تصرف وی قرار گرفته وپرهیز از هرگونه تضییع وتفریط نسبت به انها وتوجهاًدر مدت قرارداد سرمایه مشارکت امانتاً بوی تحویل شده وید وی نسبت به آن امانی است.

۶- بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر                  ماه ونیز در پایان این قرارداد وتنظیم وامضاء عملیات در پایان                     ماه/سال وصورتحسابهای سود و زیان.

تبصره-طرف                     اختیار استخدام حسابدار در این زمینه برای انجام امور حسابداری مشارکت را دارد.

۷- تسلیم سود            در پایان هر               ماه به طرف                     وبا اخذ رسید کتبی .

تبصره-طرف             اختیار دارد بمقدار                         درصد از سود را بعنوان ذخیره نگهداری کند.

۸- تحویل واسترداد تمامی سهم طرف اول اعم از سود حاصله وسهام از صندوق ذخیره و…وهمچنین اموال و اجناس تحویلی ودر صورت اتلاف قیمت آن ودر صورت نقص وعیب هزینه تعمیر به نسبت سهام در انقضای مدت یا فسخ این قرارداد در مقابل اخذ رسید کتبی.

۹- تسویه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت با دریافت گواهی کتبی مفاصاحساب از طرف               صورت می گیرد.

۱۰- انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن اجرای این قرارداد به وسیله طرفین مشارکت می باشد.

ماده۹- کلیه عملیات محاسباتی حسابداری مالی این مشارکت باید در دفاتر ثبت گرددوفاکتور ورسید تمامی هزینه ها نگهداری والنهایه باید به بنحوی باشد که قابل محاسبه باشد.

ماده۱۰-. طرف               در همه حال وتا زمان تسویه حسابهای فی مابین حق اعمال نظارت در کار طرف                   به موضوع این قرارداد را شخصاً یا بتوسط اعطای نمایندگی بهر شخص حقیقی وحقوقی ولو بصورت وکالت ونیابت را دارد.

ماده۱۱-. شرایط( اقاله /منفسخ شدن قرارداد /ایجاد حق فسخ برای طرف       )قبل از اتمام موعد قرارداد این مشارکت:

۱-در صورتی که ادامه فعالیت در خصوص این مشارکت میسر نباشد.

۲-صرفه وصلاح طرفین در عدم فعالیت وادامه مشارکت باشد.

تبصره اول-از انقضای مدت این قرارداد یا از تاریخ وقوع فسخ این قرارداد عامل متعهد وملتزم به تسویه حساب این مشارکت بوده تا مقدار سهام وسود حاصله به انضمام ملک واموال واجناس آورده را در قبال اخذ رسید تحویل بدهد و همچنین در صورت باقی بودن موجودی کالا واجناس بین طرفین محاسبه و به این شرح عمل می شود:

تبصره دوم-در مورد دیون تصفیه نشده مربوط به این مشارکت به این شرح عمل می شود:

ماده۱۲- درمورد زیانهای حاصله به این شرح عمل می شود:

ماده۱۳- ضمانت اجرا تخلف وتاخیر طرف               قرارداد نسبت به تادیه وپرداخت حقوق قانونی وقراردادی والنهایه کلیه تکالیف وتعهدات قرارداد علاوه بر التزام به ایفاء تعهد پرداخت مبلغ               ریال می باشدودر هر مورد چنانچه خسارتی از این بابت وارد آید مسئول جبران خواهد بود.

تبصره-طرف       برای سپرده تضمین حسن انجام کار یک فقره چک یا سفته به مبلغ           ریال برای زمان فعالیت مشارکت در نزد       قرار می دهد.

ماده ۱۴-سایر توافقات طرفین در صورت لزوم بصورت متمم تنظیم خواهد گردید وجز لاینفک این قرار داد محسوب خواهد شد.

ماده۱۵-این قرارداد در           نسخه متحد المتن ودارای اعتبار یکسان وواحد است تنظیم وپس از امضاء مبادله گردید ولازم الاجراست.

توضیحات:

محل امضاءطرف اول                                              محل امضاءطرف دوم

+

نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۴ ساعت 19 توسط وحید حسن نژاد  | 
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر


  • آخرین مطالب
  • گوناگون