موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

شعر بی وفایی از فریدون مشیری

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

Ø¨Û ØªÙ ÙÙسا Ø´Ø¨Û Ø¨Ø§Ø² از Ø¢Ù Ú©ÙÚ٠گذشتÙ

با ت٠اÙا در Ø®ÛاÙÙ ÙÛگذشتÙ

ÙÙ Ùح٠ت٠٠ت٠غر٠در عشÙÙ

ت٠پرÙاÙÙ Ù ÙÙ Ø´Ùع در عشÙÙ

دست در دست ÙÛگذشتÛÙ Ú©ÙÚÙ Ùارا

ÚÙش٠در ÚÙØ´Ù ÙÛÙرÙختÛ٠بÙس٠Ùارا

Ú¯ÛسÙÙاÙت Ùاز ÙÛکرد بازÙÙاÙÙ

Ú¯ÙÛ٠درد عش٠براÛت با زباÙÙ

ک٠دÛگر ÙتÙاÙÙØ ÙتÙاÙÙ

Ûاد٠آÙد Ø¢Ù ÙحرÙ

ÙÛا٠آ٠ÙÙ٠گرÛ٠٠غÙ

کرد اÙÙÙØ§Ø¨Û Ø¹Ø´Ù Ø¯Ø± د٠ÙÙ

ÙÙ٠جا دÙد ٠صدا بÙد

اÙا ÙÙ Ø´ÙÛد٠ÙÙ ÙÛدÛدÙ

ا٠ÙØ±Ø´ØªÙ Ø§Û Ø§Ø² سÙÛ Ø®Ø¯Ø§ بÙد

شد٠Ù٠دÛÙاÙÙ Û Ø¢Ù ÚÙØ´Ùا٠...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر