موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

شعر بی توجهی یار

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 05 تیر 1398 ساعت 12:46

Ø¢Ùار ÙعاÙÛت ساÛت

تعداد شاعر: ۳۲,۴۹۲
تعداد دÙترشعر: ÛµÛ³,Û¹Û±Û¸
تعداد شعر: ۵۱۲,۷۳۷
Ø®ÙاÙد٠اشعار: Û²Û´Û³,Û±Û¸Û¹,Û³Û³Û±
Ùظر بازدÛدکÙÙدگاÙ: Û¹,Û°Û±Ûµ,Û³Û¹Û± Ùظر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر