موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

کانال شاخی

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 11 دی 1400 ساعت 19:17

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان کانال شاخی را مطالعه خواهید کرد.

بــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــاده

photo_2016_02_19_14_31_20.jpg

سـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔعی نکـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔن

 بـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔذاری خـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔودتـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔو

جـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔای مـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔن

حـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔال

مـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔن اًز زنـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔدگـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔیت

بـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔهم مـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔیخوره

 قـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔالـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔبا

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

یـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍه مـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍت

 جـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍماعـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍت

 داغـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍونُ دِ‌پ

مـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍنم چـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍقد


 آرومُ‌ چِـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍت

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

بــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــاده

انگــــــʘ͜͡ʘــــار سـعـــــ⊙̯͡⊙ـــــید

خــــʘ͜͡ʘــــوارشــــʘ͜͡ʘـــــونـــــʘ͜͡ʘــــو

گــــــʘ͜͡ʘـــــاییده

بــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــاده

مــــʘ͜͡ʘـــــا ســـــʘ͜͡ʘـــــواره

اونــــــʘ͜͡ʘــــــا پـــیــــــــʘ͜͡ʘـــــاده

در کــــــʘ͜͡ʘـــــل هــــــʘ͜͡ʘـــــیـــچــــی

نــیـســــــʘ͜͡ʘـــــتین  آخــــــʘ͜͡ʘــــــرش

کــــــʘ͜͡ʘـــــارتــــــʘ͜͡ʘـــــون

بــــــʘ͜͡ʘـــــمال بــــــʘ͜͡ʘـــــمالــه‍

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

چـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَنـٍٍـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍد تـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍٍـٍٍا تـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓکـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍسـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍت

نـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍوشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـت شٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍآخ شـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍده

کـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍونـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍی

هـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍو زودِهـ بـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓاس زیـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍرمـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـون

 ٍٍبـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍمـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍونـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍی

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

دنبال تکست های ناب میگردی پس بیا تو کانال

 تکست خاص لش

https://telegram.me/text_khas_laash

texe_khas_laash@

+

نوشته شده در چهارشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۴ ساعت 23:30 توسط Şคēē໓๓໐frค໓  | 

نــِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْسـَل هــِْـِْـِْـفـِْـِْــتِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْاد

photo_2016_02_13_16_21_41.jpg

نــِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْسـَل هــِْـِْـِْـفـِْـِْــتِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْاد

ْْنــْْـْْــْْـْْـْســْْـٍٍــْْـْْـْل بــْْـْْـْْـْْـْْـْارش مــْْـْْـٍٍـْْـْْـاسـْْـْْـْت

نــِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْسـَل هــِْـِْـِْـفـِْـِْــتِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْاد

نْْــْْـْْـْـٍِـسْْـْْــْْـْْـْل فــْْـْْـٍِاحـْْـْْـْْـْشه هــْْاسـٍِـْْــْْـْْـْت

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

نــْْـْْـْــْْـسْْـِْـٍِـل هــْْـْْـْــفْْـْْـِْـٍِــ70ـــْْـتْْـْــْْـْْـِْـٍِـاد

نْْــْْـْْـْـسـْْـْْـِْـٍِـل جْْــْْـْْـْـقـْْـْْـِْـٍِـی

نْْــْْـْْـْـسـْْـْْـِْـٍِـلی کْْــْْـْْـْــْْـْْـِْـٍِـه عْْــْْـْْـْْـِْـٍِـاشْْــْْـْْـق

 بْــْْـْْـِْـٍِـدبْْــْْـْْـْخــْْـْْـِْـٍِـتْْــْْـْْـْـیـْْـْْـِْـٍِـه

عْْــْْـْْـْـاشـْْـْْـِْـٍِـق دردِ عْْــْْـْْـْـاشـْْـْْـِْـٍِـق

 سـْْـْْـْــْْـْْـِْـٍِر سْْــْْـْْـْـخـْْـْْـِْـٍِـتْْــْْـْْـْــیْْـْْـِْـٍِـه

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

اومْْــْْـْْـِْـٍِـدم ایْْـْْــْْـْْـْنــْْـْْـِْـٍِـْْور مـْْــْْـْْـْوفــْْـْْـِْـٍِـْْق

 نـْْــْْـْْـْه کــْْـْْـِْـٍِـامْْـْْــْْـْْـْل نــْْـْْـِْـٍِـیْْـْْــْْـْْـْمــْْـْْـِْه

 کـٍِـْْـْْــْْـْْـْاره‍

از دکــْْـْْـِْتـٍِـْْـْْــْْـْْـْرا شــْْـْْـِْـنٍِـْْـْْــْْـْْـْیدم

 مــْْـْْـِْـٍِـْْفـْْــْْـْْـرد بــْْـْْـِْـیٍِـْْـْْــْْـْْـْمــْْـْْـِْـاری

 رٍِیـْْـْْــْْـْْـْه دََآرِه‍

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

مَـــــ➣ـــــڹْ هَمـۅنـے ڪـــــهـ
باخـــــټ هَـــــسٺۍ شـؤ
ٺـآ ثـابٺ ڪُنـــــهـ
بہـ ٺو وابَستِگیشۅ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

دنبال تکست های ناب میگردی پس بیا تو کانال

 تکست خاص لش

https://telegram.me/text_khas_laash

texe_khas_laash@

+

نوشته شده در جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴ ساعت 1:20 توسط Şคēē໓๓໐frค໓  | 

ســـَـَـَـَـَـَـََرم پـــَـَـَـَـَـَـََایـــَـَیـَـَـَـَـََن

photo_2016_02_10_07_24_40.jpg

شـــَـَـَـَـَـَـََرمـــَـَـنَـَـَـَـََده ســـَـَـَـَـَـَـََرم

 پـــَـَـَـَـَـَـََایـــَـَیـَـَـَـَـََن مـــَـَـَـَشـَـَـََکلات

مـــَـَـَـَنـَـَـََو دهـــَـَـَـَـَـَـََن گـــَـَـَـَـَـَـََایـــَـَـیَـَـََده

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

ْْنــْْـْْـٍِـِْـیِْــْْـْْـْــْْـمْْـٍِـِْـِْــْْـْْکـْت و پْْــْْـْْـْـٍِـْْـْْـارکـْْـْْـْـ

فْْــْْـْْـْـٍٍـٍـٍـکٍـٍِـْْر مـْْــْْـْْـْـسْْــْْـٍـٍـئٍـٍِـْْـْْــْْـْْـْـلْْــْْـْْـْه

دلْْــْْـٍْـٍـخٍـٍـٍِـورم از خْْـْْــْْـْْـْـودم و از ایْْــْْـْْـْـٍٍـْْـْْــْْـْن

روزایِـ مْْــْْـْْـْـٍٍـٍـسٍـٍـٍِـْْـْْـخـْْـْْـْـره

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

تّّـّّـّّـّّـّّـهّّـّّـّّـّّران دَادِه دسّّـّّـّّـّّتـّّـّّـّّـّّـّّه مّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّن

 لّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّوسّّـّّـّّـّّـّّتـّّـّّـّّـّّر گّّـّّـّّـّّـّّـّّلـّّـّّـّّو

چّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّاقّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّآل از چّّـّّـّّـّّـّّـّّتـّّـّّـّّی نّّـّّـّّـّّـّّـّّگـّّـّّـّّو

فّّـّّـّّـّّـّّقـّّـّّـّّـّّط بّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّوس بّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّده بّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّرو

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

خــِْـِْـِْیـِْــِْـِْـِْلی بــِْـِْـِْـده کِْــِْـِْـِْه رفــِْـیِْـِْـِْـقـِْـِْـِْتـ

بــِْـِْـِْـه دَردُو دِلِْــِْـِْـِْات بــِْـِْـِْـگِْــِْـِْـِْه:

کــِْـِْـِْـِْــِْسـِْـِْــِْـِْـِْـِْشــِْـِْـِْــِْـعِْـِْـِْــِْـِْـِْر

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

دنبال تکست های ناب میگردی پس بیا تو کانال

 تکست خاص لش

https://telegram.me/text_khas_laash

texe_khas_laash@

+

نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 16:29 توسط Şคēē໓๓໐frค໓  | 

مـًٰـًٰـٍٍشـٍَـًٰـٍٍـتـ تـًٰـًٰـٍٓـٍٍــٍٓـٍٍـو‌ فـًٰـًٰـٍٍـ๏̯͡๏ـٍَـًٰـک

photo_2016_02_07_03_17_58.jpg

تــِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْو خــِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْوش بــِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْاش

کــِْـِْـِْـِْـنِْـِْـِْـِْار عــِْـِْـِْـِْـِْشـِْـِْـِْقٍٍ دوبــِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْآرَتِـ

گــِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْریـه نــِْـِْـِْـِْـِْـکِْـِْـِْــِْـِْـِْـن عــِْـِْشـِْـِْـِْـِْـِْـِْقم

ولــِْـِْـِْـِْنـِْـِْـِْـِْتایــِْـِْـِْـِْـنِْـِْـِْـِْتـِ مــِْـِْـِْـِْـبِْـِْـِْـِْارکِـ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

واسـًٰـًٰـٍٓـٍٍـ๏̯͡๏ـٍَـًٰـٍٓـٍٍـه

 چـًٰـًٰـٍٓـٍٍـٍٓـٍٍـاقـًٰـًٰـٍٓـٍٍـ๏̯͡๏ـٍَـًٰـٍٓـٍٍـالـًٰـًٰـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـی مـًٰـًٰـٍٓـٍٍـٍَـًٰـٍٓث

تـًٰـًٰـٍٓـٍٍـ๏̯͡๏ـٍَـًٰـٍٓـٍٍـو کــهـ قـًٰـًٰـٍٓـٍٍفـٍَـًٰـٍٓـٍٍـل رو پـًٰـًٰـٍٓـًٰـٍٓـٍٍـکِـِ

گـًٰـًٰـٍٓـٍٍـفـٍَـًٰـٍٓـٍٍـتـًٰـًٰـٍٓـٍٍگـٍَـًٰـٍٓـٍٍـو چـًٰـًٰـٍٓـٍٍـ๏̯͡๏ـٍَـًٰـیـٍٓـٍٍـه

جـًٰـًٰـٍٓـٍٍوابـٍَـًٰـٍٓـٍٍـ تـًٰـًٰـٍٓـٍٍـٍَـًٰـٍٓـٍٍـو  مـًٰـًٰـٍٓـٍٍشـٍَـًٰـٍٓـٍٍـتـ

تـًٰـًٰـٍٓـٍٍــٍَـًٰـٍٓـٍٍـو‌فـًٰـًٰـٍٓـٍٍـ๏̯͡๏ـٍَـًٰـٍٓـٍٍـکـِ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

هــّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّر چــّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّی مــّّـّّـّّـّّـیّّـّّـّّـّّری

 جــّّـّّـّّـّّـّّلـّّـّّـّّو خــّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّراب تــّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّر مــّّـّّـّّیـّّـّّـّّـّّـّّشی

نــّّـّّـّّـمّّـّّـّّـّّـّّیــّّـّّـّّـّّدونـّّـّّـّّـّّـی بــّّـّّـّّه کـّّـّّـّّـّّـّّی

بــّّـّّـّّـّّـایّّـّّـّّـّّد جــّّـّّـّّـّّـّّواب پـّّـّّـّّــّّـس بّّـّّـّّـّّـّّـّّـّّدی

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

هــِْـِْـِْیـِْـِْـِْشــِْـِْـِْـکـِْـِْـِْی

 نــِْـِْـِْـمـِْـِْـِْیــِْـِْـِْـِْـِْونــِْـِْـْـِْـِْـِْه بــِْـِْـِْــِْـِْـِْا

 تــِْـِْ⊙̯͡⊙ِْــِْـِْـِْو

بــِْـِْـِْـسـِْـِْـِْآزه چــِْـِْـِْــِْـِْـِْونــِْـِْـِْـکـِْـِْـِْه هــِْـِْـِْــِْـِْـِْر

روز مــِْـِْـیِْــِْـِْـِْگــِْـِْـِْـیـِْـِْـِْری یــِْـِْـِْــِْـِْـِْه

 فــِْـ⊙̯͡⊙ـِْـِْـِْازٍِ تــِْـِْـِْــِْـِْـِْآزه

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

دنبال تکست های ناب میگردی پس بیا تو کانال

 تکست خاص لش

https://telegram.me/text_khas_laash

texe_khas_laash@

+

نوشته شده در شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 18:28 توسط Şคēē໓๓໐frค໓  | 

میدَنِتـــــ بِہ فــــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــاک تـٍـٍـٰٰــٍـٍـٰٰـٍـٍٰـورو

photo_2016_02_05_08_52_47.jpg

شُعــــــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـــلہ

       آتیـٍـٍـٰٰـٍـٍـٍـٰٰـٰٰـٍـٰٰـٍـٍـٍـٰٰـٍـٍٰـشـــِ ماربُرو

میزنَنِتـــــ بِہ

     گــــــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـــارد بـــٍُـٍـٰٰـٍـٍـٍـٰٰـٰٰـٍـٰٰـٍـٍـٍـٰٰـٍـٍٰـرو

میدَنِتــــــــــ بِہ

      فــــــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـــاک تـٍـٍـٰٰـٍـٍـٍـٰٰـٰٰـٍـٰٰـٍـٍـٍـٰٰـٍـٍٰـورو

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

بــٰا دَرداے مــٰا حـــتے گُــل رَنْـــگِِش پََــریــد ..✘
شُُــدیـــْْ‌م یِِــه مََـــردِِ ســـٰاکِِـــتـــ ..✘
سُُـــکوتِِــــش سََــــطحــے و حََــرفِِـــش عََـــمیقْْ‌ ..✘
هََـــمیشِِـــه ، هََـــمِِـــه جٰٰـــا ، یِِــه سََـــرگَــردونِِــ بــے ََمقْـــصََـــد بـــوده ..✘
پــٰاے ارزِِشــٰاش جـــونِِشو مــــیداد ، وََلـــے اَلانْ شُـــدِِه بـــے اََرزِِش تََریــــنْْ ..✘

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

زِِنـّْــــــدگّْے هّْـــــمٌّوٌّنُّ
    ً جٌٍـــــــــʘ͜͡ʘــــّّـادٌّه خُْاٌْکٌْیـٍُـیٌّ
گٌْــــــــہ آســــفالٌّتٍٍـــــــشّْ
    کٌّردٌُیـــمّّ امــٌُـــ ـ ـ ـ ــا شٌْــما
خٍِــــا کٍِیٍّشــــــٍّم هنــــوٍُز نٌْدیُّـــــدیٍُد

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

پـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍیــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍش
رفـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍقام
مـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍث
کـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـٌٍــٌٍــٌٍــٌٍف
دســٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌـٌٍــٌٍــٌٍــٌٍت
بـودیُــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍم و
بٍاختــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍیم
مفـٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـٌٍــٌٍت
تـ ــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــاٌٍیــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍکے
پـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍیــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍدا
کـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍردن ما
کـشیـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍدیم
کنـــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـٌٍــٌٍــٌٍــٌٍار
اونـٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـــٌٍــٌٍــٌٍا
شـٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍـــٌٍــٌٍــٌٍدن
جفـٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍــٌٍت

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

دنبال تکست های ناب میگردی پس بیا تو کانال

 تکست خاص لش

https://telegram.me/text_khas_laash

texe_khas_laash@

+

نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 17:52 توسط Şคēē໓๓໐frค໓  | 

تـڪـیـمــٓٓـٰٓـٓـٓ تـٓٓـٰٓـٓـٓؤے شـهـٓٓـٰٓـٓـٓرمـٓٓـٰٓـون

photo_2016_01_28_21_05_26.jpg

۞من دلــــٰʘ͜͡ʘَـم✍
۞شهــــٰʘ͜͡ʘَـوت✍
۞میخواد✍

۞شهـــٰʘ͜͡ʘَـوت✍


۞شاهـــٰʘ͜͡ʘَـرگ✍
۞تیغ بیـــٰʘ͜͡ʘَـڪآر✍

۞دســـٰʘ͜͡ʘَـتم✍


۞ سیـــٰʘ͜͡ʘَـگآرو✍
۞بزن این بـــٰʘ͜͡ʘَـآر✍

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

اسـیــٓٓـٰٓـٓـٓده تـنـمــٓٓـٰٓـٓـٓؤݩ

سـٓٓـٰٓـیٓـٓــگـٓٓـٰٓـٓـٓـا رو لـبـمــٓٓـٰٓـٓـٓـؤݩهـمـٓٓـٰٓـٓـٓہ چـٓٓـٰٓـٓـٓے بـٓٓـٰٓـٓـٓہ چـپـمــٓٓـٰٓـٓـٓـؤݩتـڪـیـمــٓٓـٰٓـٓـٓ تـٓٓـٰٓـٓـٓؤے شـهـٓٓـٰٓـٓـٓرمـٓٓـٰٓـون

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

⚅⇜شــَــــبـــــا هـــمــــــِــــــــــεــــــــهـ.ـ.↫

                     ⇇مــَـــــسـجـــــــــــــــــِــد..⚅⇜مـَــنــَـــــــمـ هـَـــــرشـَــــــــــــــــــبـــ..↫                      ⇇مـَــــــــســ  چـِـــــــتــــــ...            هــــــــــہ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

دنبال تکست های ناب میگردی پس بیا تو کانال

 تکست خاص لش

https://telegram.me/text_khas_laash

texe_khas_laash@

+

نوشته شده در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 22:0 توسط Şคēē໓๓໐frค໓  | 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر