موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

مطالب نوشته شده توسط مینا علی زاده

کانال شاخی

بــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــادهسـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔعی نکـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔن بـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔذاری خـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔودتـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔوجـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔای مـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔن حـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔالمـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔن اًز زنـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔدگـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔیتبـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔهم مـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔیخوره قـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔالـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـؒؔبا✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘یـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍه مـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍت جـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍماعـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍت داغـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍونُ دِ‌پمـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍنم چـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍقد آرومُ‌ چِـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍت✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘بــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــادهانگــــــʘ͜͡ʘــــار سـعـــــ⊙̯͡⊙ـــــیدخــــʘ͜͡ʘــــوارشــــʘ͜͡ʘـــــونـــــʘ͜͡ʘــــوگــــــʘ͜͡ʘـــــاییدهبــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــادهمــــʘ͜͡ʘـــــا ســـــʘ͜͡ʘـــــوارهاونــــــʘ͜͡ʘــــــا پـــیــــــــʘ͜͡ʘـــــادهدر کــــــʘ͜͡ʘـــــل هــــــʘ͜͡ʘـــــیـــچــــینــیـســــــʘ͜͡ʘـــــتین  آخــــــʘ͜͡ʘــــــرشکــــــʘ͜͡ʘـــــارتــــــʘ͜͡ʘـــــونبــــــʘ͜͡ʘـــــمال بــــــʘ͜͡ʘـــــمالــه‍✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘چـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَنـٍٍـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍد تـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍٍـٍٍا تـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓکـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍسـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍتنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍوشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـت شٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍآخ شـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍدهکـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍونـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍیهـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍو زودِهـ بـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓاس زیـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍرمـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـون ٍٍبـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍمـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍونـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍی✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘دنبال تکست های ناب میگردی پس بیا تو کانال تکست خاص لشhttps://telegram.me/text_khas_laashtexe_khas_laash@ + نوشته شده در چهارشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۴ ساعت 23:30 توسط Şคēē໓๓໐frค໓  | نــِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْسـَل هــِْـِْـِْـفـِْـِْــتِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْادنــِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْسـَل هــِْـِْـِْـفـِْـِْــتِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْادْْنــْْـْْــْْـْْـْســْْـٍٍــْْـْْـْل بــْْـْْـْْـْْـْْـْارش مــْْـْْـٍٍـْْـْْـاسـْْـْْـْتنــِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْسـَل هــِْـِْـِْـفـِْـِْــتِْـِْـِْـِْـʘ͜͡ʘـــِْـِْادنْْــْْـْْـْـٍِـسْْـْْــْْـْْـْل فــْْـْْـٍِاحـْْـْْـْْـْشه هــْْاسـٍِـْْــْْـْْـْت✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘نــْْـْْـْــْْـسْْـِْـٍِـل هــْْـْْـْــفْْـْْـِْـٍِــ70ـــْْـتْْـْــْْـْْـِْـٍِـادنْْــْْـْْـْـسـْْـْْـِْـٍِـل جْْــْْـْْـْـقـْْـْْـِْـٍِـینْْــْْـْْـْـسـْْـْْـِْـٍِـلی کْْــْْـْْـْــْْـْْـِْـٍِـه عْْــْْـْْـْْـِْـٍِـاشْْــْْـْْـق بْــْْـْْـِْـٍِـدبْْــْْـْْـْخــْْـْْـِْـٍِـتْْــْْـْْـْـیـْْـْْـِْـٍِـهعْْــْْـْْـْـاشـْْـْْـِْـٍِـق دردِ عْْــْْـْْـْـاشـْْـْْـِْـٍِـق سـْْـْْـْــْْـْْـِْـٍِر سْْــْْـْْـْـخـْْـْْـِْـٍِـتْْــْْـْْـْــیْْـْْـِْـٍِـه✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘اومْْــْْـْْـِْـٍِـدم ایْْـْْــْْـْْـْنــْْـْْـِْـٍِـْْور مـْْــْْـْْـْوفــْْـْْـِْـٍِـْْق نـْْــْْـْْـْه...

تاریخ 11 دی 1400