موضوعات وبسایت : اجتماعی خانواده

پسرها از چه دخترهایی خوششان می آید

پسرها از چه دخترهایی خوششان می آید

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 23 مرداد 1398 ساعت 18:41

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان پسرها از چه دخترهایی خوششان می آید را مطالعه خواهید کرد.

 1. 09-01-2015, 11:59 AM باÙا | پست 1

 2. 3 کاربرا٠زÛر از ÙاطÙÙ... بابت اÛ٠پست ÙÙÛد تشکر کرد٠اÙد


 3. 09-01-2015, 01:19 PM باÙا | پست 2

  user-offline.png

  faal.png


  ÙÛزا٠اÙتÛاز 19

  پاسخ : پسرا٠از Ú٠رÙتار ÙØ§Û Ø¯Ø®ØªØ±Ø§Ù Ø®Ùششا٠ÙÛاÛدØØØØ

  سÙا٠عزÛØ²Ù Ø¨Ø³ØªÚ¯Û Ø¨Ù Ù¾Ø³Ø±Ø´ دارÙ

  ÙØ«Ùا Û٠پسر Û٠دختر برا سرگرÙÛ ÙÛØ®Ùاد ÙسÙÙا ÙÛگرد٠دÙبا٠Û٠دختر ک٠ظاÙر جÙ٠باشÙ. اخÙاÙØ´ جÙ٠٠اÛÙ ÚÛزا باشÙ

  ÙÙÛ Ù¾Ø³Ø±Û Ú©Ù Û٠دختر ٠دÙست دار٠٠ب٠عÙÙا٠ÙÙسر اÛÙدش ÙÛØ®Ùاد ÙبÙÙØ´ Ú©Ù٠اÛ٠دÛÚ¯Ù Ùظر Ø´Ø®ØµÛ ÙØ±Ù¾Ø³Ø±Û Ùست طب٠ÙÙاک Ùاش

  ÙÙÛ ÚÛØ²Û Ú©Ù ÙÙ٠پسرا Ùطعا ÙÛØ®ÙاÙ. اÛÙÚ©Ù Û٠دختر Ø®Ùب Ù ÙجÛب ٠خاÙÙاد٠دار باشÙ

  دÛگ٠عÙاÙÙ Ùا Ùر٠دار٠ÛÚ©Û Ø¯Ùس دار٠ÙÙسرش ÚØ§Ø¯Ø±Û Ø¨Ø§Ø´Ù ÛÚ©Û Ø¯Ùس دار٠ÙاÙتÙÛÛ Ø¨Ø§Ø´Ù ÛÚ©Û Ø¯Ùس دار٠ÙÙسرش ارÙ٠باش٠ÛÚ©Û Ø¯Ùس دار٠شÛØ·ÙÙ Ù Ø®ÙØ´ Ùشرب باشÙ. Ù Ù Ù Ù Ø®ÛÙÛ ÚÛزاÛÛ Ø¯ÛÚ¯Ù smile.png

  اÙØ¶Ø§Û Ø§ÛشاÙ

  زÙØ¯Ú¯Û Ø³Ù Ø¯Ûدگا٠دارÙ

  دÛدگا٠شÙا

  دÛدگا٠ÙÙ

  Ø­ÙÛÙت


 4. 5 کاربرا٠زÛر از پرÛÙاÙ. بابت اÛ٠پست ÙÙÛد تشکر کرد٠اÙد


 5. 09-01-2015, 01:33 PM باÙا | پست 3

  پاسخ : پسرا٠از Ú٠رÙتار ÙØ§Û Ø¯Ø®ØªØ±Ø§Ù Ø®Ùششا٠ÙÛاÛدØØØØ

  سÙاÙ
  Û±-بصÙرت عا٠ÙÛش٠دختر ÙجÛب ٠خاÙÙاد٠دار ک٠ت٠۹۰% ÙÙارد Ø¨Ø±Ø§Û ÙردÙا ٠پسرÙا ÛکساÙÙ(Ø¨Ø¹Ø¶Û Ø§Ø³ØªØ«Ùا Ù٠دÛدÙ)
  Û²-سÙÛÙÙ Ø§Û Ùستش Ùر پسر اخÙاÙÛات خاص ر٠ÙÛØ®Ùاد


 6. 3 کاربرا٠زÛر از 127128 بابت اÛ٠پست ÙÙÛد تشکر کرد٠اÙد


 7. 09-01-2015, 02:35 PM باÙا | پست 4

  پاسخ : پسرا٠از Ú٠رÙتار ÙØ§Û Ø¯Ø®ØªØ±Ø§Ù Ø®Ùششا٠ÙÛاÛدØØØØ

  سÙا٠Ù٠دختر ÙÙØ¯Ø¨Ø ÙÙØ¯Ø¨Ø Ø¨Ø§ÙÙØ§Ø±Ø Ø¬Ø¯ÛØ Ø®ÙØ´ ÙکرØÙÙÛØ´Ù Ùظر بد٠ÙÙ Ø³Ø§Ú©ØªØ Ø§Ø±Ø§Ù Ùپرحر٠٠خÙداÙØÙÙÙا٠ÙÙازØتحصÛ٠کردÙØ Ø¨Ø§Ø®Ø§ÙÙØ§Ø¯Ù Ø Ù¾Ø§ÛبÙد Ù ÙسÙÙÛت پذÛر ٠عاشÙØ Ø²Ûبا. اÛÙاÙ٠شاÙÙ Ø®ÙدÙÙ ÙÛØ´Ù ÙÙ ÙرÚÛ ÙÛگ٠اÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø®ÙدÙÙ ÙÛش٠بعد طر٠ÙÙابÙÙ. حجاب Ù٠بست٠ب٠جاÙع٠ÙÙ Ø®ÛÙÛ ÙدÛÙÛ ÙÙ Ø®ÛÙÛ Ùخت


 8. 5 کاربرا٠زÛر از ebrahim777 بابت اÛ٠پست ÙÙÛد تشکر کرد٠اÙد


 9. 09-02-2015, 11:57 AM باÙا | پست 5

  پاسخ : پسرا٠از Ú٠رÙتار ÙØ§Û Ø¯Ø®ØªØ±Ø§Ù Ø®Ùششا٠ÙÛاÛدØØØØ

  ÙØ±Ø³Û Ø¯ÙØ³ØªØ§Û Ú¯ÙÙ


 10. 07-18-2016, 07:58 PM باÙا | پست 6

  پاسخ : پسرا٠از Ú٠رÙتار ÙØ§Û Ø¯Ø®ØªØ±Ø§Ù Ø®Ùششا٠ÙÛاÛدØØØØ

  ÙاطÙ٠خاÙÙÙ Ø´Ùا جÙاب سÙاÙتÙ٠ر٠گرÙتÛ٠ب٠پاسخ ÙØ§Û Ø¯ÙستاÙØØ
  ÙÙظÙرتÙ٠رÙتار ٠اخÙاÙ٠دختر Ùاست Ø


 11. 07-18-2016, 08:07 PM باÙا | پست 7

  faal.png

  avatar8192_74.gif


  ÙÛزا٠اÙتÛاز 14

  پاسخ : پسرا٠از Ú٠رÙتار ÙØ§Û Ø¯Ø®ØªØ±Ø§Ù Ø®Ùششا٠ÙÛاÛدØØØØ

  quote_icon.png

  ÙÙشت٠اصÙÛ ØªÙسط

  black.irisviewpost-left.png

  ÙاطÙ٠خاÙÙÙ Ø´Ùا جÙاب سÙاÙتÙ٠ر٠گرÙتÛ٠ب٠پاسخ ÙØ§Û Ø¯ÙستاÙØØ
  ÙÙظÙرتÙ٠رÙتار ٠اخÙاÙ٠دختر Ùاست Ø

  تاپÛÚ© Ùاس٠Ûکسا٠پÛØ´ Ùست

  حتÙا ب٠جÙابش رسÛدÙ

  ب٠تارÛØ® تاپÛÚ© Ùا دÙت Ú©ÙÛدhappysmiley.gif

  اÙØ¶Ø§Û Ø§ÛشاÙ

  ٠سÙÚ¯Ùد ب٠حاÙÛ Ú©Ù Ù¾Ø±Ûشا٠شد
  خداÙÙد از Ùا ÙØ®ÙاÙد گذشت...


اطÙاعات ÙÙضÙع

کاربراÙÛ Ú©Ù Ø¯Ø± حا٠ÙشاÙد٠اÛÙ ÙÙضÙع ÙستÙد

در حا٠حاضر 1 کاربر در حا٠ÙشاÙد٠اÛÙ ÙÙضÙع است. (0 کاربرا٠٠1 ÙÙÙا٠Ùا)

ÙÙضÙعات ÙشابÙ

 1. پاسخ:

  1

  آخرÙÙ ÙÙشتÙ: 12-23-2015, 07:26 AM

ÙÛست کاربرا٠دعÙت شد٠ب٠اÛÙ ÙÙضÙع

پسرا٠برتر از Ú¯Ù

,  

پسرا٠کرÛÙ ÙØ´Ùد

,  

پسرا٠خاÙÙ٠اÛ

,  

پسرا٠Ùراتر از Ú¯Ù

,  

پسرا٠زÛبا

,  

پسرا٠خÙشتÛÙ¾

,  

پسرا٠صداÙ

,  

پسرا٠بد

,  

پسرا٠خÙرشÛد

,  

پسرا٠آÙتاب

,  

پسرا٠از Ú٠دختراÙÛ ÙتÙÙرÙد

,  

پسرا٠از گ٠برتر

,  

از پسرا٠ÙرÛدÙÙ

,  

Ú©ÙÙات Ú©ÙÛØ¯Û Ø§ÛÙ ÙÙضÙع

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر