نمونه دادخواست مطالبه ثمن و خسارات به علت مستحق للغير درآمدن مبيع

نمونه دادخواست مطالبه ثمن و خسارات به علت مستحق للغير درآمدن مبيع

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 03 آذر 1399 ساعت 14:54

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، اعلام بطلان معامله، مستحق للغیر درآمدن مبیع، شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع، رای مستحق للغیر درآمدن مبیع

چکیده رای

مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع، فرع به احراز و تأیید بطلان قرارداد طرفین است.

مطلب مرتبط: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان ۱- م.ش. ۲- م.الف. ۳- س.خ. ۴- م.م. ۵- م.ب. ۶- ع.ط. ۷- ح.س. ۸- ج.ن. ۹- الف.ح. با وکالت آقایان ۱- پ.ج. ۲- الف.خ. به ‌طرفیت ۱-آقای س.ف. ۲- آقای م.ز. ۳- خانم ر.م. ۴- الف.ک. ۵- ن.ز. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به جهت مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قراردادی و غرامات حاصله با جلب نظر کارشناس به قیمت روز و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صرف ‌نظر از ماهیت امر نظر به شرح دعوی خواهان‌ها که مدعی شده‌اند هر کدام یک واحد آپارتمان از خواندگان خریداری نموده و بعد مشخص شده ملک در رهن بانک پارسیان بوده و توسط بانک توقیف و از طریق اجرای ثبت در حال انتقال به بانک می باشد و به جهت مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده‌اند نظر به اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع فرع به ابطال قرارداد طرفین و احراز فساد رابطه قراردادی طرفین می ‌‌باشد چه اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات بر مبنای احراز بطلان رابطه قراردادی طرفین استوار می‌‌باشد و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان‌ها بدون صدور حکم بر ابطال معامله و قرارداد فی‌مابین موجّه نمی باشد و خواهان‌ها بدون تقاضای ابطال قرارداد، تقاضای مطالبه ثمن و غرامات را نموده‌اند لذا دعوی خواهان‌ها مطابق قانون مطرح نشده است و نظر به اینکه محاکم مکلف به پذیرش دعاوی می‌باشند که مطابق با قانون مطرح ‌شده باشد لذا مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر – رضانژاد

مطلب مرتبط: اعلام بطلان معامله به جهت در رهن بودن ملک

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای م.ش. به ‌طرفیت آقای م.ز. و خانم ر.م. ۲- آقای الف.ح. به ‌طرفیت آقای م.ز. ۳- آقای ج.ن. به‌ طرفیت آقای م.ز. ۴- آقای م. ب. به‌ طرفیت آقای س. ف. ۵- آقای ح.ب. به‌ طرفیت آقایان الف.ک. و ن.ز. ۶- آقای ع.ط. به ‌طرفیت آقای م.ز. ۷- آقای م.الف. به‌ طرفیت آقای س.ف. ۸- آقای م.خ. به‌ طرفیت آقای م.ز. ۹- آقای م.م. به‌ طرفیت آقای س.ف. و خانم ر.م. همگی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۶۸ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲ شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌ موجب آن قرار رد دعاوی تجدیدنظر خواهان‌ها به ‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مربوط به خواسته استرداد ثمن معامله به جهت مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قرارداد و غرامات حاصله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه دعوی استرداد ثمن متفرع بر اعلام بطلان معامله است که تجدیدنظر خواهان‌ها این خواسته را مطرح نکرده‌اند فلذا تجدیدنظر‌ خواهی با هیچیک از جهات و شقوق موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نیست و از حیث استنباط و استدلال و نحوه رسیدگی هم ایرادی متوجه دادگاه صادر کننده قرار نمی ‌‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظر‌ خواهی قرار صادره را تأیید ‌می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالتسرااعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیهو مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

راهبری نوشته

برای جستجو بنویسید و کلید enter را بزنید

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر


  • آخرین مطالب
  • گوناگون